เกี่ยวกับ USO

ภารกิจ

ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระมีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งหนึ่งในอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของ กสทช. คือ การกำหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) โดยกำหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา 27 (12) และมาตรา 50 ประกอบกับมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนในชนบทห่างไกลให้ได้รับการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง และเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปในเขตเมือง หรือ Universal Service Obligation (USO)

หลักเกณฑ์ทั่วไป

ที่ผ่านมา กสทช. ได้ดำเนินการกำหนดกรอบนโยบาย หลักการและวิธีการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและดำเนินการเพื่อให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและสังคม

หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของ USO

การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation: USO) คือ การดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนในชนบทห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานได้โดยสะดวกในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ เพื่อลดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน (Digital Divide) ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสำนักงานฯ โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมร่วมรับผิดชอบ หรือจัดสรรรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ


ผลการจัดให้มีบริการ USO

1. การจัดให้มีบริการ USO ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548 - 2552)

ภายหลังจากมีการแต่งตั้ง กทช. และเริ่มดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในช่วงเดือนสิงหาคม 2548 กทช. ได้จัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ประกาศ USO ฉบับที่ 1) ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย การกำหนดนิยามที่เกี่ยวข้อง เช่น ขอบเขตของบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน เป้าหมายการดำเนินงานระยะเวลา 3 ปี วิธีการจัดให้มีบริการ USO ตลอดจนกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ 2 ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่ 3 ต้องมีหน้าที่ในการจัดให้มีบริการUSO

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่สามารถดำเนินการจัดให้มีบริการUSO ตามเป้าหมาย ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ กทช. กำหนด หรือแผน USO ของผู้รับใบอนุญาตไม่ผ่านความเห็นชอบจาก กทช. ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวมีหน้าที่ต้องจัดสรรรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมประจำปีในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ให้แก่กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อนำไปจัดให้มีบริการUSO ในส่วนที่ กทช. มิได้มอบหมาย หรือไม่มีผู้รับใบอนุญาตรายใดสามารถจัดให้มี USO ตามเป้าหมายที่ กทช. กำหนด โดยมีการกำหนดเป้าหมายดังนี้

     - จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะอย่างน้อย ๒ เลขหมายต่อ ๑ หมู่บ้าน จำนวนไม่เกิน ๖,๐๐๐ หมู่บ้าน

     - จัดให้มีโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์สาธารณะ อย่างน้อยอย่างละ ๑ เลขหมาย รวมอย่างน้อย ๒ เลขหมายต่อแห่ง ในสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมจำนวนไม่เกิน ๔,๐๐๐ แห่ง

     - จัดให้มีบัตรโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนพิการ กลุ่มคนชราที่มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาทต่อเดือนต่อคน จำนวนเดือนละไม่เกิน ๑ ล้านคน เป็นระยะเวลา ๓๐ เดือน

     - จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะอย่างน้อย ๑ เลขหมาย ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตรของชุมชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ครัวเรือน ที่ได้ยื่นความต้องการและอยู่ในเขตพื้นที่โครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยต้องสำรองเลขหมายไว้ไม่เกิน ๒,๖๐๐ เลขหมาย

     - จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะและบริการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔

     - จัดให้มีการช่วยเหลือในการใช้บริการโทรคมนาคมบางประเภทหรือบางลักษณะแก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมไม่เกิน ๕,๐๐๐ เลขหมาย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งได้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

2. การจัดให้มีบริการ USO ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553)

การจัดให้มีบริการ USO ระยะที่ 2 กทช. เห็นชอบให้สำนักงาน กทช. ดำเนินโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เรื่อง Rural Communication Access in Thailand โดยขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมการศึกษาและทบทวนนโยบาย USO ระยะที่ 1 พร้อมเสนอแนะนโยบายและแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งต่อมาภายหลังจากที่ได้มีการจัดทำรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องและผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว กทช. จึงมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ USO โดยระหว่างระหว่างนี้ได้ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ USO ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นแผนชั่วคราวระยะ 1 ปี เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการ จึงเป็นที่มาของประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่2) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2522 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ USO ฉบับที่ 1 และประกาศ กทช. เรื่องแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคมประจำปี 2553 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 โดยมีการกำหนดเป้าหมายและภารกิจที่ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการดังนี้

     - จัดให้มีบริการโทรศัพท์โดยทั่วถึงระดับชุมชน

     - จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตระดับชุมชน โดยการดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประจำชุมชน อาจรวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนการจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้

     - จัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในหน่วยงานสาธารณะ อาจรวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนการจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้

     - ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน

แผนการจัดให้มีบริการ USO พ.ศ. 2555-2559

ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๒) และมาตรา ๕๐ บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม อันประกอบด้วยพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดำเนินการ พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงในพื้นที่ชนบท พื้นที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ำ พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ให้บริการ หรือมีแต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม รวมถึงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคมสำหรับผู้มีรายได้ น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม มีการกำหนดเป้าหมายดังนี้

     - ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของทั้งประเทศ สามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์ส่วนบุคคล

     - จัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะจำนวน ๑-๒ เลขหมายต่อหมู่บ้าน

     - ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของทั้งประเทศสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่น้อยกว่า ๒ Mbps

     - จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชน อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา และอินเทอร์เน็ตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เป็นต้น โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า ๒ Mbps

     - จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครัวเรือนจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน

     - จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า ๒ Mbps เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคมโดยเฉพาะ ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ

     - จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะทางสำหรับคนพิการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แสนคน

     - ส่งเสริมและพัฒนาเนื้อหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์

     - ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มทักษะความรู้อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ แสนคน

     - ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางดำเนินการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

     - สนับสนุนการศึกษา วิจัย และทดลองดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

  • ประกาศหลักเกณฑ์ดูทั้งหมด

  • ลิ้งโครงการดูทั้งหมด