ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์

03-04-2014

ขอให้ตรวจสอบการนำส่งรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมปี ๒๕๕๖ ให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อนำไปใช้ ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ค่า USO)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบการนำส่งค่า USO ปี ๒๕๕๖ ตามไฟล์ดาวน์โหลด โดยมีขั้นตอนการแสดงการคำนวณค่า USO ปี ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณค่า USO ปี ๒๕๕๖ ตามแบบฟอร์ม (ปรากฏตามไฟล์ดาวน์โหลด) และจัดส่ง ไฟล์ Excel ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้วนั้น ทาง Email : uso@nbtc.go.th

๒. จัดพิมพ์แบบฟอร์มการคำนวณค่า USO ปี ๒๕๕๖ ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ข้างต้น และนำส่งแบบ ให้แก่สำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบแล้วพบว่านำส่งค่า USO ปี ๒๕๕๖ ไว้ไม่ครบจำนวน สำนักงาน กสทช. ขอให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการนำส่งค่า USO เพิ่มให้ครบจำนวน พร้อมกับนำส่งแบบแสดงการคำนวณค่า USO ปี ๒๕๕๖ ตามวิธีการข้างต้น ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย โดยผู้รับใบอนุญาตสามารถดาวน์โหลดไฟล์แผ่นงาน(Microsoft Excel) ดังนี้

 Excel แบบแสดงการคำนวณ

  PDF ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้