ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์

09-10-2015

โครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ศูนย์ USO Net)

          ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม ภายใต้ชื่อ “ศูนย์Uso Net” โดยมีเป้าหมายเพื่อหน่วยงานที่ขาดแคลน และมีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ USO Net

          สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงกำหนดให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการจัดตั้งศูนย์USO Net ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ส่งแบบคำขอรับการจัดตั้งศูนย์ USO Net<<Download: แบบคำขอรับการจัดตั้งศูนย์ USO Net >> เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

          1. คุณสมบัติของหน่วยงานผู้ขอรับการจัดตั้งศูนย์ USO Net

                    1.1 เป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นหน่วยงาน หรือนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร เช่น ศาสนสถาน สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น

                    1.2 ต้องมีพื้นที่รองรับในการจัดตั้งศูนย์USO Net โดยมีขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30 ตารางเมตร และประชาชน     สามารถเดินทางเข้าใช้บริการได้สะดวก

          2. รายละเอียดของ ศูนย์ USO Net ที่จะได้รับ

                    2.1 ศูนย์ขนาดเล็ก(พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร) จะได้รับคอมพิวเตอร์จำนวน 6 เครื่อง รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการซ่อมบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลา 36 เดือน (3 ปี)  

                    2.2 ศูนย์ขนาดใหญ่  (พื้นที่ตั้งแต่ 40 ตารางเมตรขึ้นไป) จะได้รับคอมพิวเตอร์จำนวน 11 เครื่อง รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการซ่อมบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลา 36 เดือน (3 ปี) 

           3. วิธีรับสมัคร

                    หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการจัดตั้งศูนย์USO Net สามารถส่งเอกสารขอรับจากจัดตั้งศูนย์ USO Net ได้ที่: ผู้อำนวยการสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ตึกอำนวยการ ชั้น 6 เลขที่ 87 พหลโยธิน 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558

           4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

                    การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตนั้น สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาจากเอกสารขอรับการจัดตั้งศูนย์ USO Net และสำนักงาน กสทช. จะดำเนินการสำรวจสถานที่ติดตั้งเพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินมูลค่าในการดำเนินงานต่อไป 

           5. การประกาศผล

                    รายชื่อพื้นที่เป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก สำนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายให้รับทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงาน กสทช. www.uso.nbtc.go.thภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชยุฑ ภูสันต์,คุณชยุตถ์พงส์ วิสุทธิไพบูลย์ 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2271-0151 ต่อ 365,674 โทรสาร 0-2271-4227