ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์

01-03-2016

เปิดรับสมัคร อาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ขยายเวลารับสมัครถึง 5 มิถุนายน 2559

 แนะนำโครงการ NBTC-ITU Volunteers (NIV) 

โครงการอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อสังคม NIV นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecommunication Union (ITU) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้สหประชาชาติ โดยได้จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ USO NET (ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.) และ เพื่อ  

- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศ
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ และโดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และที่อยู่ในชนบท หรือ พื้นที่ห่างไกล และกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะช่วยสร้างความเจริญของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
- ประชาสัมพันธ์ศูนย์ USO NET ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จัด ตั้งขึ้นโดย สำนักงาน กสทช.
- สร้างเครือข่ายจิตอาสาที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีสมาชิกในทุกระดับชั้นตั้งแต่ เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทและองค์กรต่างๆ ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ผู้เกษียณการทำงาน โดยเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมความมีจิตอาสา และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
- ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งจากภาครัฐ เอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร และจากสังคมทุก ภาคส่วน

 USO NET คืออะไร 

ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือแผน USO ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) กสทช. ได้มีการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน และศูนย์ อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม หรือที่เรียกว่า ศูนย์ USO NET ขึ้นในพื้นที่ชนบทห่างไกล และพื้นที่ที่ประชาชนยังขาดโอกาส ในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ ประชาชนในพื้นที่ชนบท และกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่ คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง โดยศูนย์ USO NET แต่ละที่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการอินเทอร์เน็ต รวมถึง อุปกรณ์ด้าน ไอซีที อื่นๆ ไว้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้ แก่ชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้การดำเนินงานของ กสทช. ภายใต้แผน USO นั้นไม่เพียงแต่การจัดตั้ง ศูนย์ USO NET และการจัดให้มีบริการเพื่อสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและองค์กร โดยเฉพาะที่เป็นองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด

 การรับสมัคร: ขยายเวลารับสมัครถึง 5 มิถุนายน 2559 

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา หรือเพิ่งจบการศึกษาในระดับดังกล่าว และไม่กำหนดสาขาวิชา
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหรือเอก ไม่กำหนดสาขาวิชา
3. สามารถทำงานและพักอาศัยในพื้นที่ที่โครงการกำหนด ติดต่อกันตลอดระยะเวลาหกสัปดาห์หรือตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด หากมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้พื้นฐานด้านไอที และหากมีทักษะอื่นๆ เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสังคม การบริหารและการตลาด การออกแบบกราฟฟิค การตัดต่อภาพ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีจิตอาสา และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และไม่หวังผลตอบแทน
6. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด และไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีใดๆ

 ขั้นตอนการสมัคร 

1. ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือสมัครเป็นทีมทีมละไม่เกิน 3 คน โดยกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ https://goo.gl/iIOjke
2. ผู้สมัครจะต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. โครงการจะทำการคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัคร นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้ายผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน กสทช. และทางอีเมลล์ของผู้สมัคร ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/NIV2014 

 ภารกิจของอาสาสมัคร 

กิจกรรมหลักๆที่อาสาสมัคร NIV จะต้องปฏิบัติในระหว่างการลงพื้นที่ ประกอบด้วย

1. ประเมินความพร้อมและศักยภาพของชุมชน และวางแผนงานกิจกรรมต่างๆในช่วงการลงพื้นที่
2. อบรมหลักสูตรต่างๆด้าน ไอซีที และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ ให้กับคนในชุมชน ซึ่งอาจรวมถึง เจ้าหน้าที่รัฐ ครูและนักเรียน ผู้ประกอบการในชุมชน เด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไป ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงในศูนย์ USO NET
3. พัฒนาเว็บไซต์ให้กับชุมชนหรือศูนย์ USO NET หรือหน่วยงานรัฐ เช่น อบต. ในพื้นที่ หรือโรงเรียน และจัดทำเนื้อหา เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคนในชุมชน
4. จัดทำวีดิโออย่างน้อยสองเรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์งานและโครงการ และเพื่อรวมรวมภูมิปัญญาชาวบ้าน ความรู้ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
5. กิจกรรมอื่นๆตามสมควรและที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน เช่น การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การทำพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ การผลิตสื่อความรู้ด้านต่างๆ เป็นต้น
6. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อ สำนักงาน กสทช. และ ITU

 ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ 

1. ความรู้ทั้งในด้าน ICT และในด้านอื่นๆจากการอบรมหลักสูตรต่างๆในช่วง Boot Camp เช่นหลักสูตรการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น หลักสูตรการเตรียม ถ่ายทำ และตัดต่อวีดิโอ การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆ
2. ประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ (ITU) และหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาโทรคมนาคมและไอซีที ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
3. ประสบการณ์การทำงานจิตอาสา การทำงานร่วมกับชุมชน และการทำงานให้กับองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ
4. การได้เป็นสมาชิกของเครือข่าย NIV ซึ่งจะมีกิจกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เช่นโครงการเครือข่ายอาสาสมัครนานาชาติ และการได้เพื่อนใหม่ๆจากที่ต่างๆและจากหลายๆสาขาการศึกษาและอาชีพ
5. ประกาศนียบัตรจากโครงการรับรองโดย ITU และ สำนักงานกสทช. และประกาศนียบัตรอื่นๆที่ได้อบรมหลักสูตร เช่น Intel Easy Steps

 สิ่งที่โครงการจะจัดให้ 

1. ทำการสำรวจพื้นที่ภารกิจ โดยส่งเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปเก็บข้อมูลยังสถานที่จริง คัดเลือกและประเมินความพร้อมของพื้นที่ภารกิจก่อนเริ่มโครงการ
2. เบี้ยเลี้ยงในระยะเวลาของการปฏิบัติภารกิจ
3. สนับสนุนค่าที่พักในพื้นที่ ในช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติภารกิจ รวมค่าน้ำและค่าไฟฟ้า
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจ
5. สนับสนุนการเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ โดยจัดเตรียมให้เดินทางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการไปยังพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเตรียมความพร้อมที่ Boot Camp รวมถึงการเดินทางออกจากพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
6. ผู้ประสานงานโครงการประจำแต่ละทีม โดยคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากส่วนกลางตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัคร
7. ผู้ประสานงานในพื้นที่ โดยคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัคร
8. ประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ
9. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง เบิกได้ตามจริง

 พื้นที่ปฏิบัติภารกิจ 

1. ศูนย์ USO NET อบต.บ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
2. ศูนย์ USO NET โรงเรียนบ้านเวียงสอง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
3. ศูนย์ USO NET สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ ต.ดอนชุมศรี อ.ดอกตำใต้ จ.พะเยา
4. ศูนย์ USO NET อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
5. ศูนย์ USO NET อบต.ลำหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
6. ศูนย์ USO NET อบต.ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
7. ศูนย์ USO NET กศน.อำเภอสีชมพู ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
8. ศูนย์ USO NET กศน.ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
9. ศูนย์ USO NET เทศบาลตำบลเขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
10. ศูนย์ USO NET อบต.ละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
11. ศูนย์ USO NET ธนาคารชุมชนวัดดอนมนต์นิมัต อบต.ดอนมนต์ ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
12. ศูนย์ USO NET เทศบาลตำบลเสลภูมิ ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
13. ศูนย์ USO NET อบต.เวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
14. ศูนย์ USO NET อบต.คลองประสงค์ ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
15. ศูนย์ USO NET ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.แหลมสอม ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
16. ศูนย์ USO NET กศน.ตำบลนาบินหลา ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
17. ศูนย์ USO NET เทศบาลตำบลโตนดด้วน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
18. ศูนย์ USO NET อาคารสำนักงานกองการศึกษาสาธารณะสุข เทศบาลตำบลแม่ขรี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
19. ศูนย์ USO NET โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
20. ศูนย์ USO NET อบต.คลองหลา ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 สิ่งที่โครงการคาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ดูแลศูนย์และผู้ใช้บริการศูนย์ USO NET มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆมากขึ้น และตระหนักถึงการใช้งาน ไอซีที อย่างปลอดภัย
- คณะกรรมการบริหารศูนย์และผู้ดูแลศูนย์ USO NET มีความเข้าใจในนโยบายและหน้าที่อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- ศูนย์ USO NET มีเนื้อหาและการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปมากขึ้น และเหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง
- สำนักงาน กสทช. และการดำเนินงานภายใต้ USO รวมถึงศูนย์ USO NET เป็นที่รู้จักมากขึ้น
- ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนา และต่อยอดการใช้งานศูนย์ USO NET ในอนาคต

 กำหนดการ   กรอบเวลาดำเนินการ 
 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร    วันนี้ - 5 มิถุนายน พ.ศ.2559
 สัมภาษณ์อาสาสมัคร    6 - 7 มิถุนายน พ.ศ.2559
 ประกาศผลสัมภาษณ์    9 มิถุนายน พ.ศ.2559
 อบรมเตรียมความพร้อม    13 - 18 มิถุนายน พ.ศ.2559
 อาสาสมัครลงพื้นที่    19 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559
 ประเมินผลงานของอาสาสมัคร    1 - 3 สิงหาคม พ.ศ.2559
 นำเสนอผลงานต่อ สำนักงาน กสทช.    4 สิงหาคม พ.ศ.2559

หมายเหตุ: โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขข้อมูล หรือกำหนดการ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้สมัครทราบที่ https://www.facebook.com/NIV2014

 เกี่ยวกับ NBTC และ USO 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือ National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 โดยมีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สาธารณะอื่นๆ รวมถึงการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม

หนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญภายใต้การดำเนินงานของ กสทช. คือการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation ) หรือที่เรียกสั้นๆว่า USO โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโทรคมนาคมและสารสนเทศอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ำ หรือท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่ยังไม่มีผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม หรือมีแต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการตามสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม

 เกี่ยวกับ ITU 

ITU เป็นทบวงชำนาญการพิเศษภายใต้สหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร ด้วยประวัติการทำงานเกือบ 150 ปี   ITU  ได้ประสานความร่วมมือในการจัดสรรการใช้คลื่นวิทยุความถี่ของสังคมโลก  ส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติในการจัดสรร วงจรดาวเทียม ตลอดจนทำงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนา    นอกจากนี้     ITU     ยังมีบทบาทในการวางมาตรฐานโทรคมนาคมทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสาร การคมนาคมรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ       ITU   มุ่งมั่นเชื่อมโยงโลกทั้งใบผ่านระบบสื่อสารต่าง ๆ ตั่งแต่เครือข่ายบรอดแบนด์ เทคโนโลยีไร้สายยุคใหม่ ระบบนำร่องเพื่อการบิน และการเดินทะเล  ระบบดาราศาสตร์วิทยุ  ระบบพยากรณ์อากาศผ่านดาวเทียม  การประสานเทคโนโลยีไร้สายและใช้สายเข้าด้วยกัน เพื่อให้สื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา  ไปจนถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และระบบออกอากาศของโทรทัศน์จากอนาล็อคสู่ดิจิตอล

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณโกศล รุจิเมธาภาส โทรศัพท์: 02-615-4383 หรือ 089-1888-669
 อีเมล์:  kosol@ictdforum.org
 Line ID:  rkosol
 เว็บไซต์โครงการ:  http://iivnetwork.net/niv/

ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว โครงการแบบอัพเดทได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ 

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่