ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์

11-05-2016

แบบสำรวจโครงการศูนย์ USO Net โรงเรียน

เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน ประสิทธิภาพการบริหาร รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานและการกำหนดแนวนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ของสำนักงาน กสทช. ในระยะถัดไปให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

สำนักงาน กสทช. จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสำรวจโครงการศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน (USO NET) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือท่านสามารถดาวน์โหลด แบบสำรวจโครงการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมที่ https://uso.nbtc.go.th  ในส่วนหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ และขอความอนุเคราะห์ท่านนำส่งแบบสำรวจโครงการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน กลับมายังสำนักงาน กสทช. ทางไปรษณีย์ โดยนำเรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

สามารถดาว์โหลดแบบสำรวจโครงการตามลิงค์ด้านล่าง

แบบสำรวจโครงการศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน (USO NET) มีไฟฟ้า

แบบสำรวจโครงการศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน (USO NET) ไม่มีไฟฟ้า