ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์

24-05-2016

แบบสำรวจโครงการศูนย์ USO Net ชุมชนและสังคม

เพื่อในการดำเนินงานของศูนย์ USO NET เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรับมอบทรัพย์สินของศูนย์ USO NET จากผู้รับใบอนุญาต ภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการสนับสนุน และให้บริการ (สิ้นสุดสัญญาการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต) รวมถึง การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อกำหนดแนวนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ของสำนักงาน กสทช.ในระยะถัดไป ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

เตรียมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ USO NET ตลอดระยะเวลา 3 ปี       ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กสทช. ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลดแบบรายงาน ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ที่ https://uso.nbtc.go.th ในส่วนหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” โดยองค์ประกอบและเนื้อหาของรายงานสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบไปด้วย ข้อมูลเชิงสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จำนวนผู้เข้าใช้บริการ รายรับรายจ่าย  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขซึ่งรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลความสำเร็จในการจัดให้มีบริการ USO        ของสำนักงาน กสทช. และเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอุดหนุนการดำเนินโครงการศูนย์ USO NET รวมถึง  เพื่อใช้ประกอบการชี้แจงและรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกต่อไป 

สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจโครงการตามลิงค์ด้านล่าง 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์ USO NET ชุมชนและสังคม