ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์

01-06-2016

เทปบันทึกภาพ:สาธิตระบบจัดเก็บรายได้ค่า USO

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ระบบจัดเก็บรายได้ค่า USO) แล้วเสร็จ ซึ่งระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ผู้รับใบอนุญาตฯ) สามารถนำส่งข้อมูลประกอบการคำนวณค่าธรรมเนียม USO ในลักษณะออนไลน์ (Online) ผ่านรูปแบบ Web Based Application แทนการนำส่งแบบฟอร์มการคำนวณค่าธรรมเนียม USO ในรูปแบบเอกสาร (Paper Based) ที่ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ จะเริ่มใช้ระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าวใน งวด 1/2559 (ส่งแบบฯ ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ซึ่งการส่งแบบฟอร์มการคำนวณค่าธรรมเนียม USO ในงวด 1/2559 นั้น ผู้รับใบอนุญาตทุกรายยังคงใช้การส่งแบบ Web Based Application และในรูปแบบเอกสาร ควบคู่กันไปพลางก่อน

หากผู้รับใบอนุญาตฯ รายใด ยังไม่ได้รับอุปกรณ์การยืนยันตัวตนแบบ 2 ระดับ (Token) สำหรับใช้กับระบบจัดเก็บรายได้ค่า USO พร้อมคู่มือการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ คุณอุมาพรรณฯ และคุณกรกนกฯ ที่ โทรศัพท์ 02 271 0151 ต่อ 676, 458 หรือขอรับได้ที่ สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม อาคารอำนวยการชั้น 6 สำนักงาน กสทช.

และเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตฯ เกิดเข้าใจและสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้รับใบอนุญาตฯ สามารถดาวโหลดคู่การใช้งาน และดูวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ ได้ตามลิ้งด้านล่าง

เทปบันทึกภาพระบบจัดเก็บรายได้ค่า USO  

คู่มื่อสำหรับผู้ใช้งานระบบจัดเก็บรายได้ค่า USO (PDF File)